Fotovoltika

           Odvetvie, ktoré ako jediné každému prináša peniaze.


Fotovoltika vo svojej histórií prešla viacerými fázami. Jedno však medzi ľuďmi zostalo do dnešných dní. Uvažujete o šetrení energie, uvažujete o viacerých možnostiach, sledujete internet, čítate populárne alebo naučné články, niekto dokanca odbornú literatúru. To všetko je správne. Niekto však dá na reči susedov, neprajníkov a dlhým otáľaním sa pripravuje o vlastné nezdanené peniaze.

Fotovoltická elektráreň je zariadenie na výrobu elektrickej energie zo slnka ( FVE )

Paralelné pripojenie FV je možné jednofázové = 1fáza - 230 V alebo trojfázové = 3f - 400V, kde vyrobená el. energia sa využije pre vlastnú spotrebu a prípadné prebytky buď pretečú do distribuč. siete, alebo sa uskladnia do batérií, poprípade do vody. Základom sú fotovoltaické panely, ktoré sa navzájom vhodne prepoja (stringy). El. energia získaná z týchto panelov je vedená do meniča, ktorý ju transformuje na sieťové napätie 230V/400V striedavého prúdu.

Fotovoltická elektráreň

Jednoduchý nákres zapojenia fotovoltickej sústavy v rodinnom dome s pripojením na verejnú sieť elektrickej energie.

Fotovoltický systém vznikne správnym pospájaním FV panelov, riadiacich a výkonových prvkov do funkčného celku. Poznáme tri základné typy systémov :

1. Pripojené na sieť - systémy GRID ON najčastejšie a najbežnejšie využívané systémy. Sú priam stvorené pre domácnosti, ale taktiež pre firmy na šetrenie nákladov spojených s odberom el. energie z DS. ( Distribučná spoločnosť )Takýto systém je pripojený na objekt spolu z DS a nie je vybavený akumulátormi. Všetka vyrobená el. energia sa spotrebúva priamo v domácnosti. Prípadný prebytok elektrickej energie sa odovzdá zdarma do DS a pri nedostatku sa z DS odoberá.

2. Hybridné solárne systémy - je to kombinácia systému grid off a grid on. Okrem solárnych panelov a sieťového meniča obsahujú ešte nabíjačku batérií (môže byť integrovaná už v sieťovom meniči) a batérie.

3. Autonómne - systémy grid off (ostrovné) sú používané na miestach kde nie je prístup verejnej distribučnej siete (DS). Musia byť vybavené akumulátormi v ktorých sa skladuje denná produkcia pre ďalšie využitie v čase, keď slnko nesvieti, alebo svieti už len málo t.j. skoro ráno, večer a v noci.

Princíp fotovoltickej elektrárne

Princípom je premena dopadajúceho slnečného žiarenia na elektrickú energiu. K tejto premene dochádza vo fotovoltických (FV) článkoch (paneloch).

Pracujú na princípe fotoelektrického javu - priamej premeny svetla na elektrickú energiu. Slnečné žiarenie dopadajúce na polovodičový fotovoltaický článok, vyrobený na báze kremíka produkuje jednosmerný elektrický prúd.

Fotovoltaické články sú integrované do tzv. modulov s napätím 6 - 12 V, elektricky prepojené moduly vytvárajú solárne systémy s výstupným napätím 230 V a viac.


Zelená domácnosť

Zelená domácnosť, určite ste tento názov čítali, počuli. Je podporou výstavby fotovoltaických elektrární pre domácnosti. Podpora je 500€ na jeden inštalovaný kWp avšak najviac 1 500€.

Samoinštalácia

Niekedy rozhodnutie o tom, kto bude FV systém inštalovať je podmienené viacerými faktami. Ale má FV systém.

Práca odborníkov

Sú určité normy, postupy a zásady pri montáži fotovoltických sústav. Od položenia panelov na streche až po pripojenie.